Výročná konferencia FEAD

Dňa 19. októbra 2021 sa FEBA zúčastnila výročnej konferencie programu FEAD, ktorá sa konala v Bruseli a online. Spolu s tímom FEBA sa členovia FEBA z Talianska, Malty, Španielska a Slovinska zúčastnili v Bruseli a ďalší členovia FEBA sa pripojili online. Hlavným cieľom konferencie bolo zhodnotiť úlohu a aktivity programu FEAD, pričom sa zamysleli nad poučeniami získanými z krízy súvisiacej s COVID-19, jej dlhodobými vplyvmi a budúcnosťou. Okrem toho sa konferencia zaoberala tým, ako môžu sprievodné opatrenia prispieť k dosiahnutiu špecifického cieľa ESF+. Generálna tajomníčka FEBA Angela Frigo predniesla úvodný prejav na začiatku konferencie a priblížila hlas členov FEBA využívajúcich FEAD a kľúčovú úlohu, ktorú komunita FEAD zohrala v prechodnom období 2020-2021.

Popoludní boli pozvaní dvaja členovia predstavenstva FEBA, aby v paneli prezentovali „poskytovanie potravinovej a materiálnej pomoci v programe FEAD“. Marco Lucchini, generálny tajomník Fondazione Banco Alimentare Onlus a člen predstavenstva FEBA predstavili kľúčové výsledky správy FEBA zverejnenej pri príležitosti výročnej konferencie FEAD 2021 „FEAD a Európska federácia potravinových bánk – správa o implementácii do roku 2020“. Okrem toho Pedro Castaños, zodpovedný za medzinárodné vzťahy vo Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) a člen predstavenstva FEBA, predniesol prezentáciu o FEAD (2014 – 2020) v Španielsku, v ktorej hovoril o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Španielska. 

Na záver konferencie vystúpili zástupcovia Európskej komisie s prezentáciou o sprievodných opatreniach v rámci ESF+ na podporu sociálnej inklúzie najodkázanejších osôb popri potravinovej či základnej materiálnej pomoci a o budúcnosti FEAD v rámci ESF+ a význame zainteresovaných strán. „zapojenie do štruktúry dialógu medzi Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi a partnerskými organizáciami v prospech najodkázanejších v Európe.

Zdroj: FEBA